ID; $first_name = $current_user->first_name; $last_name = $current_user->last_name; $display_name = $current_user->display_name; //$user_custom_picture = get_the_author_meta( 'fave_author_custom_picture' , $userID ); $author_picture_id = get_the_author_meta( 'fave_author_picture_id' , $userID ); $user_custom_picture = wp_get_attachment_image_src( $author_picture_id, array( 270, 270 ) ); $user_custom_picture = $user_custom_picture[0]; $header_type = houzez_option('header_style'); if( !empty($first_name) && !empty($last_name) ) { $display_name = $first_name.' '.$last_name; } if( empty( $user_custom_picture )) { $user_custom_picture = get_template_directory_uri().'/images/profile-avatar.png'; } $dash_profile_link = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_profile.php'); $dashboard_listings = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_properties.php'); $dashboard_add_listing = houzez_get_template_link_2('template/submit_property.php'); $dashboard_favorites = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_favorites.php'); $dashboard_search = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_saved_search.php'); $dashboard_invoices = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_invoices.php'); $dashboard_msgs = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_messages.php'); $dashboard_membership = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_membership.php'); $dashboard_seen_msgs = add_query_arg( 'view', 'seen', $dashboard_msgs ); $dashboard_unseen_msgs = add_query_arg( 'view', 'unseen', $dashboard_msgs ); $home_link = home_url('/'); $enable_paid_submission = houzez_option('enable_paid_submission'); $header_create_listing_template = houzez_get_template_link('template/submit_property.php'); $create_listing_button_required_login = houzez_option('create_listing_button'); $create_lisiting_enable = houzez_option('create_lisiting_enable'); $home_link = home_url('/'); $ac_profile = $ac_props = $ac_add_prop = $ac_fav = $ac_search = $ac_invoices = $ac_msgs = $ac_mem = ''; if( is_page_template( 'template/user_dashboard_profile.php' ) ) { $ac_profile = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_properties.php' ) ) { $ac_props = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/submit_property.php' ) ) { $ac_add_prop = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_saved_search.php' ) ) { $ac_search = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_favorites.php' ) ) { $ac_fav = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_invoices.php' ) ) { $ac_invoices = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_messages.php' ) ) { $ac_msgs = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_membership.php' ) ) { $ac_mem = 'class=active'; } $agency_agents = add_query_arg( 'agents', 'list', $dash_profile_link ); $agency_agent_add = add_query_arg( 'agent', 'add_new', $dash_profile_link ); $all = add_query_arg( 'prop_status', 'all', $dashboard_listings ); $approved = add_query_arg( 'prop_status', 'approved', $dashboard_listings ); $pending = add_query_arg( 'prop_status', 'pending', $dashboard_listings ); $expired = add_query_arg( 'prop_status', 'expired', $dashboard_listings ); $draft = add_query_arg( 'prop_status', 'draft', $dashboard_listings ); $ac_approved = $ac_pending = $ac_expired = $ac_all = $ac_draft = $ac_agents = $ac_agent_new = ''; if( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'approved' ) { $ac_approved = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'pending' ) { $ac_pending = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'expired' ) { $ac_expired = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'approved' ) { $ac_approved = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'draft' ) { $ac_draft = 'class=active'; } else { $ac_all = 'class=active'; } if( isset( $_GET['agents'] ) && $_GET['agents'] == 'list' ) { $ac_agents = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['agent'] ) && $_GET['agent'] == 'add_new' ) { $ac_agent_new = 'class=active'; } ?> */ ?>

Compare Listings

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Euro Intermed Solutions colectează, utilizează și protejează orice informații personale pe care le furnizați atunci când vizitați sau să creați un cont pe euro-intermed.ro. Prin utilizarea și înregistrarea pe euro-intermed.ro, sunteți de acord cu și acceptați toți termenii și condițiile prezentate în continuare

1. DEFINIȚII TERMENI

Definire termeni conform regulamentului:

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) ; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

5. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi Euro Intermed Solutions Srlibuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neEuro Intermed Solutions Srlibuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

6. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

7. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

8. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

9. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

10. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

11. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

12. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

13. „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

14. „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

15. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

16. „sediu principal” înseamnă:

(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;

(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul prezentului regulament;

17. „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament;

18. „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

19. „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate de aceasta;

20. „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

21. „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

22. „autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:

(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective;

(b) persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau

(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere.

23. „prelucrare transfrontalieră” înseamnă:

(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau

(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre.

24. „obiecție relevantă și motivată” înseamnă o obiecție în scopul de a stabili dacă există sau nu o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce privește operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;

25. „serviciile societății informaționale” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului 1;

26. „organizație internațională” înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.

2. INFORMAȚII PERSONALE COLECTATE

În situațiile când vă înscrieți pe site sau vă actualizați profilul, ori publicați un anunț, vi se va cere să furnizați sau să actualizați datele personale. Acestea pot include:

Numele și prenumele
Numărul de telefon
Adresa de e-mail
Locația (înseamnă adresa de unde poate fi preluat un produs sau adresa la care să fie livrat un produs)
Prin crearea unui cont pe euro-intermed.ro, fiecare utilizator își dă acordul în mod explicit că EURO INTERMED SOLUTIONS SRL poate colecta datele personale, în condițiile și în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.

Rețineți că, după terminarea procesului de înregistrare, veți putea modifica aceste informații în orice moment doriți, prin accesarea Contul meu.

Utilizatorii care aleg să achiziționeze un pachet prin card de credit sunt rugați să furnizeze informații suplimentare, inclusiv – dacă este necesar – informațiile personale și financiare necesare pentru a procesa aceste tranzacții. Punerea la dispoziție a acestor informații este voluntară, cu toate acestea, în același timp, este esențială pentru efectuarea unei plăți.

3. CE FACEM CU INFORMAțIILE COLECTATE

EURO INTERMED SOLUTIONS SRL folosește aceste date pentru scopuri specifice, și anume:

Pentru a vă permite utilizarea euro-intermed.ro, fiecare cont necesitând date de contact valide;
Pentru autentificarea pe euro-intermed.ro;
Pentru a afișa informațiile de contact în anunțurile pe care le publicați, astfel încât să puteți fi contactat de către ceilalți utilizatori;
Pentru a vă trimite informații despre noi actualizări ale serviciilor, oferte speciale și informații similare;
Pentru a vă trimite notificări e-mail atunci când se publică anunțuri care corespund cerințelor dumneavoastră;
Pentru a putea să vă contactăm, în cazul în care apar probleme legate de contul dumneavoastră;
Pentru a combate frauda sau falsul și pentru a proteja euro-intermed.ro și utilizatorii săi.

4. SECURITATE

Dorim să vă asigurăm că informațiile dvs. sunt sigure. Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.

Serverul pe care site-ul este găzduit este protejat de acces fizic neautorizat și acces remote (la distanță) limitat, fiind instalat într-o incintă adecvată tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm prin upgrade-uri a sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de euro-intermed.ro este periodic analizată din punctul de vedere al securității.

5. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR PERSONALE

De asemenea, EURO INTERMED SOLUTIONS SRL își rezervă dreptul de a pune la dispoziție informații cu caracter personal în următoarele situații limitate:

Când EURO INTERMED SOLUTIONS SRL îi este cerut să furnizeze informații, ca răspuns la un ordin judecătoresc, citație, sau alt proces legal;
Când EURO INTERMED SOLUTIONS SRL consideră că divulgarea este necesară pentru a preveni sau a limita frauda, de a apăra euro-intermed.ro împotriva hacking-ului sau atacurilor, sau pentru a proteja proprietatea și siguranța euro-intermed.ro sau a clienților săi.

6. COOKIE-URI

Pentru a îmbunătăți experiența de navigare, euro-intermed.ro utilizează o caracteristică a browser-ului web numită “cookie”. Cookie-urile sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe dispozitiv atunci când vizitați un site web. Cookie-urile sunt apoi trimise înapoi la site-ul de origine pentru fiecare vizită ulterioară, sau către un alt site care recunoaște acel cookie. Cookie-urile sunt utile, deoarece acestea permit unui site web să recunoască un dispozitiv utilizator sau o preferință, cum ar fi limba sau moneda preferată.

Cele mai multe browsere web acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți cere browser-ul dvs., prin editarea opțiunilor, să blocheze cookie-urile sau să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie de la site-urile pe care le vizitați. Dacă vă hotărâți să nu acceptați cookie-uri, veți putea în continuare să accesați secțiuni Euro-intermed.ro care sunt disponibile pentru publicul larg, dar anumite părți ale site-ului vor funcționa incorect sau nu vor funcționa deloc.

7. OPOZABILITATE

Utilizatorul are dreptul de a se opune colectării datelor cu caracter personal și de a solicita terminarea/ștergerea totală a contului, fără nicio obligație ulterioară a oricărei părți către cealaltă, și fără dreptul de a solicita daune sau interese de orice fel.

Utilizatorii care doresc să-și închidă contul Euro-intermed.ro și să fie șterși din sistemul nostru, o pot face din pagina Contul meu.

8. ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

EURO INTERMED SOLUTIONS SRL poate modifica această politică în situațiile cerute și conform cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.